Privacy verklaring


Mondiart international B.V. handelend onder de naam Mondiart  B.V. gevestigd aan steenoven 32, 5626 DK Eindhoven is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Mondiart international B.V.
Steenoven 32
5626 DK Eindhoven
Sales@mondiart.com
040 26 27 440

 

 Persoonsgegevens die wij verwerken

 Mondiart B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam bedrijf;
  • Contactpersoon;
  • Adresgegevens;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Bankrekeningnummer;
  • Kamer van Koophandel nummer;
  • Overige persoonsgegevens welke door u aan ons zijn verstrekt, bijvoorbeeld via onze website, in correspondentie en telefonisch.

 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mondiart B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

▪ Het afhandelen van uw bestelling(en);

▪ Het afhandelen van uw betaling(en);

▪ Verzenden van onze nieuwsbrief;

▪ U te kunnen bellen of e-mailen indien benodigd om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

▪ U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

▪ Om goederen en diensten bij u af te leveren;

▪ Mondiart B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Mondiart B.V. neemt géén besluiten op basis van geautomatiseerde verwerking over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of computersystemen zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mondiart  B.V.) bij betrokken is.

Mondiart B.V. gebruikt voor het verwerken van persoonsgegevens het programma ISAH, Unit 4 en Multivers. Dit programma bestaat uit administratieve software. Mondiart  B.V. gebruikt dit programma vanwege de toespitsing naar de branche. Hierdoor is het programma dusdanig ingericht dat alleen informatie welke noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering Mondiart B.V. verwerkt wordt. Mondiart B.V. bewaart enkel persoonsgegevens van werkzame personen bij haar relaties. Onder relaties worden zowel klanten als leveranciers verstaan.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Mondiart B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Mondiart B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mondiart B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Het meest voorkomende geval waarin Mondiart B.V. uw persoonsgegevens deelt met derden betreft het uitbesteden van levering(en). Uw contact-en adresgegevens worden in dat geval gedeeld met de leverancier welke de levering(en) van goederen verzorgt. Dit kan zowel een leverancier van goederen betreffen welke de levering in opdracht van Mondiart B.V. uitvoert, als een externe transporteur welke door Mondiart B.V. wordt ingeschakeld om een levering te verzorgen.

 

Cookies

Mondiart B.V. gebruikt technische en functionele cookies. Daarnaast gebruikt Mondiart B.V. analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies- wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mondiart B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar sales@mondiart.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek.

Mondiart B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mondiart B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Sales@mondiart.com